Vlada TK ukida parafiskalne namete i stvara povoljniji poslovni ambijent

S ciljem stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta u Tuzlanskom kantonu, Vlada je  prijedlogom Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o šumama predvidjela ukidanje parafiskalnog nameta, naknade za općekorisne funkcije šuma. Ovim se ispunjva još jedna, 13. po redu, mjera iz ekspozea premijera Kantona Irfana Halilagića.

Podsjećamo, radi se o naknadi u visini od 0,04% ukupno ostvarenog prihoda, koju plaćaju sva pravna lica registrovana za obavljanje djelatnosti i imaju sjedište na teritoriji Kantona, kao i dijelovi pravnih lica čije je sjedište van Kantona, a obavljaju djelatnost na teritoriji Kantona. Danas utvrđenim prijedlogom izmjena i dopuna trenutno važećeg Zakona o šumama, ispunjava se i dugogodišnja inicijativa poslodavaca i privrednika u našem kantonu, te im se pruža direktna pomoć rasterećenjem rada. Prema određenim procjenama ukidanjem ovo nameta privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona poslovanje je rasterećeno za oko 2,5 miliona KM na godišnjem nivou, što je i poticajna mjera da poslodavci ovo rasterećenje iskoriste i unaprijede uslove rada i primanja svojih uposlenika. Ukidanjem ovog parafiskalnog nameta stvaraju se bolje poslovne prilike, unaprjeđuje se  poslovno okruženje, što će nesumnjivo dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.

Svim majkama porodiljama omogućiti korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć

Kako bi se izjednačila prava svih majki porodilja, imajući u vidu da je implementacija novog prava „1.000 KM za majke porodilje“ pokazala određene nedostatke, Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Ovim izmjenama se primanje jednokratne naknade omogućava svim majkama koje su mališane na svijet donijele od 1. aprila 2021. do 31. marta 2022. godine, bez obzira da li im je poslodavac isplatio razliku plaće. Imajući u vidu ovu izmjenu, kao i htjenje da sve majke porodilje ostvare pravo na jednokratnu novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta, rok za prijavu je sa 90 produženo na 135 dana od dana stupanja na snagu Zakona. U cilju što brže primjene ovih izmjena, Vlada je Skupštini predložila razmatranje izmjena i dopuna Zakona po hitnom postupku.

Uređivanje oblasti državne službe

Kako bi se kvalitetnije uredila oblast državne službe, dužnosti, obaveze i prava državnih službenika, posebno u vrijeme koje prethodi izborima u Bosni i Hercegovini, Vlada je  utvrdila prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu. Naime, primjena trenutno važećeg Zakona nametnula je potrebu da se precizira status državnog službenika tokom izborne kampanje, te da se i državnim službenicima omogući efikasnije ostvarivanje ustavom zagarantovanog prava da budu birani, sa minimalnim opterećenjem na obaveze koje proizlaze iz poslova radnog mjesta, u odnosu na period predizborne kampanje i perioda nakon izbora, a sve do odluke Centralne izborne komisije BiH o izboru na funkciju na koju su se kandidovali. Ovim izmjenama precizirano je od kada državnom službeniku miruju prava i obaveze iz radnog odnosa u slučaju da bude izabran odnosno imenovan na položaj u zakonodavnom ili izvršnom organu vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i do kada se državni službenik može vratiti na posao po isteku mandata na koji je imenovan. Osim navedenog, definisana je obaveza državnog službenika da obavijesti rukovodioca o učešću na izborima, kao i obaveza korištenja godišnjeg odmora ili neplaćenog odsustva za vrijeme trajanja predizborne kampanje.

Zapošljavanje u MUP TK

Na  sjednici Vlada je dala saglasnost Ministarstvu unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona da izvrši prijem ukupno 200 policijskih službenika u Upravi policije. Radi se o 160 izvršilaca za čin „policajac“ i 40 izvršilaca za čin „mlađi inspektor“.

Kadroviranje

U okviru kadrovskih pitanja Vlada je privremeno imenovala Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona i Upravni odbor Kantonalne agencije za privatizaciju. Također, date su saglasnosti za razrješenje direktora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh” Banovići i imenovanje vršioca dužnosti direktora JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh” Banovići. Osim navedenog Vlada je donijela više rješenja o razrješenju i imenovanju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama na području Tuzlanskog kantona.

Radio Bet / Izvor: (TIP)

Komentari

komentara

Written by Urednik

Author: Milton Mccoy